Odliczamy do RODO

Oświadczenie majątkowe i kopia zeznania podatkowego

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Gazeta Prawna
Wprowadził‚ informację: 2007-06-14 13:36:52
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Określeni przedstawiciele samorządu województwa wraz z oświadczeniem majątkowym składają również kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach.

PROBLEM

Czy wynikający z art. 27c ustawy o samorządzie województwa obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PTT), w sytuacji gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

GIODO INFORMUJE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) określa jedynie ogólne zasady ich przetwarzania i ochrony, zaś skonkretyzowanie tych zasad ma miejsce w szczególnych przepisach prawa, które mają pierwszeństwo stosowania.
Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (oświadczenia majątkowego). Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Osoba składająca oświadczenie określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zakresem przedmiotowym oświadczenia majątkowego objęty jest zarówno majątek osobisty, jak i majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.
Ponadto na podstawie art. 27c ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, określone w ustawie osoby wraz z oświadczeniem majątkowym składają również kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach.
Tak więc obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) wynika wprost z powołanych wyżej przepisów prawa. Okoliczność, iż łącznemu opodatkowaniu podlegały dochody obojga małżonków, nie wyłącza powyższego, ustawowego obowiązku.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności