Odliczamy do RODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego/ specjalisty w Departamencie Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2018-01-12 14:01:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2018-01-12 15:17:50

Główne obowiązki:

 • Czynności związane z prowadzeniem rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji i udostępnianiem informacji w nim zawartych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych pism procesowych w  ramach prowadzonych przez Generalnego Inspektora postępowań rejestracyjnych.
 • Przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych.
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych udostępnianych na stronie internetowej GIODO, w tym wyjaśnień dotyczących funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych. 

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie (kierunek prawo lub administracja)

Wymagania konieczne: 

 • znajomość postępowania administracyjnego oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony danych  osobowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej. 

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Inne informacje:

 • dokumenty z dopiskiem „referent prawny/specjalista w DR” należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.,
 • dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub pocztą na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą 
 • i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, 
 • a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności